Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

  Results 1 - 50 of 521

  CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

  World Rank
  Institution
  Country
  52 USA
  145 USA
  4 USA
  344 USA
  10 USA
  7 USA
  176 USA
  11 USA
  40 USA
  86 USA
  15 USA
  41 USA
  5 USA
  54 USA
  195 USA
  18 USA
  317 USA
  2 USA
  121 USA
  243 USA
  229 USA
  461 USA
  296 USA
  155 USA
  441 USA
  47 USA
  56 USA
  324 USA
  36 USA
  156 USA
  66 USA
  270 USA
  6 USA
  444 USA
  78 USA
  108 USA
  141 USA
  164 USA
  414 USA
  287 USA
  341 USA
  280 USA
  373 USA
  311 USA
  37 USA
  101 USA
  20 USA
  1 USA
  12 USA
  22 USA
  Export CSV