Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

Results 1 - 50 of 131

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

World Rank
Institution
Country
1 1 USA
2 2 USA
3 3 USA
4 4 USA
5 5 USA
6 6 USA
7 8 USA
8 9 USA
9 10 USA
10 11 USA
11 12 USA
12 13 USA
13 14 USA
14 15 USA
15 18 USA
16 19 USA
17 21 USA
18 22 USA
19 23 USA
20 26 USA
21 27 USA
22 28 USA
23 29 USA
24 34 USA
25 35 USA
26 41 USA
27 45 USA
28 46 USA
29 48 USA
30 51 USA
31 54 USA
32 72 USA
33 75 USA
34 76 USA
35 77 USA
36 78 USA
37 80 USA
38 83 USA
39 85 USA
40 88 USA
41 90 USA
42 91 USA
43 93 USA
44 99 USA
45 103 USA
46 104 USA
47 105 USA
48 109 USA
49 114 USA
50 116 USA
» Export CSV