Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

  Results 1 - 50 of 131

  CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

  World Rank
  Institution
  Country
  1 1 USA
  2 2 USA
  3 3 USA
  4 4 USA
  5 5 USA
  6 6 USA
  7 8 USA
  8 9 USA
  9 10 USA
  10 11 USA
  11 12 USA
  12 13 USA
  13 14 USA
  14 15 USA
  15 18 USA
  16 19 USA
  17 21 USA
  18 22 USA
  19 23 USA
  20 26 USA
  21 27 USA
  22 28 USA
  23 29 USA
  24 34 USA
  25 35 USA
  26 41 USA
  27 45 USA
  28 46 USA
  29 48 USA
  30 51 USA
  31 54 USA
  32 72 USA
  33 75 USA
  34 76 USA
  35 77 USA
  36 78 USA
  37 80 USA
  38 83 USA
  39 85 USA
  40 88 USA
  41 90 USA
  42 91 USA
  43 93 USA
  44 99 USA
  45 103 USA
  46 104 USA
  47 105 USA
  48 109 USA
  49 114 USA
  50 116 USA
  » Export CSV