Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

Results 251 - 300 of 690

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014

World Rank
Institution
Country
502 Spain
395 Spain
466 Spain
344 Spain
584 Spain
265 Spain
396 Spain
419 Spain
329 Spain
222 Spain
286 Spain
434 South Korea
626 South Korea
552 South Korea
636 South Korea
548 South Korea
620 South Korea
572 South Korea
113 South Korea
583 South Korea
523 South Korea
561 South Korea
616 South Korea
595 South Korea
154 South Korea
430 South Korea
492 South Korea
556 South Korea
179 South Korea
606 South Korea
649 South Korea
303 South Korea
605 South Korea
544 South Korea
361 South Korea
439 South Korea
313 South Korea
176 South Africa
622 South Africa
681 South Africa
445 South Africa
633 South Africa
312 Slovenia
506 Slovakia
79 Singapore
75 Singapore
648 Serbia
508 Saudi Arabia
519 Saudi Arabia
675 Saudi Arabia
» Export CSV