Leiden Ranking

Logo Leiden

CWTS Leiden Ranking (PP top 10%)


:

  Results 1 - 50 of 696

  CWTS Leiden Ranking (PP top 10%) 2014 - World

  World Rank
  Institution
  Country
  500 USA
  220 USA
  111 USA
  561 USA
  294 USA
  7 USA
  135 USA
  4 USA
  6 USA
  83 USA
  49 USA
  27 USA
  158 USA
  12 USA
  5 USA
  34 USA
  25 USA
  71 USA
  74 USA
  11 USA
  137 USA
  217 USA
  14 USA
  125 USA
  141 USA
  273 USA
  191 USA
  184 USA
  258 USA
  329 USA
  176 USA
  375 USA
  124 USA
  106 USA
  594 USA
  232 USA
  261 USA
  129 USA
  318 USA
  41 USA
  288 USA
  548 USA
  42 USA
  372 USA
  91 USA
  75 USA
  371 USA
  266 USA
  204 USA
  344 USA
  Export CSV